EUROPA INWESTUJE W ŁĘKACH DUKIELSKICH

„Słoneczna kuchnia”. Kolejny projekt Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich: ambitny i innowacyjny

Sala spotkań z nowoczesnym z zapleczem kuchennym powstanie w budowanym Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej.  Projekt „Słoneczna kuchnia – ekologiczne, efektywne i energetyczne WCKW w Łękach Dukielskich” – dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” – jest objęty  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Wysokość dotacji – 250 000 zł. Wkład własny nie był wymagany.

W ramach tego zadania oddany zostanie do użytku parter budynku, w którym będzie się mieścić sala spotkań z zapleczem kuchenno-gospodarczym i sanitarnym dla Koła Gospodyń Wiejskich.

Kuchnia będzie zasilana słoneczną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Zastosowane zostaną nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne o  wysokiej sprawności. Pozwoli to obniżyć nie tylko ujemne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, ale i koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Drugim innowacyjnym elementem jest zastosowanie ekranu elektronicznego, który będzie pełnił rolę informacyjno-edukacyjną, również zasilanego energią elektryczną z instalacji PV. Na ekranie tym będą wyświetlane ważne informacje o Łękach Dukielskich i Gminie.  Wyświetlana będzie  on-line wizualizacja pracy systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku. Cały obiekt będzie pełnił rolę edukacyjną, szkoleniową i informacyjną, a to wszystko za sprawą energii słonecznej pozyskiwanej przez wykonaną instalację PV.

Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich ma być oddane do użytku w 2022 roku.  Całkowity koszt budowy obiektu wynosi 4 mln 600 tys. złotych. Projekt jest wspierany finansowo przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Dukla, LGD „Kraina Nafty – PROW 2014-2020 – z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. /red./

Szczegóły projektu:

Projekt finansowany ze środków „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”;

PROW 2014 -2020; LGD „Kraina Nafty”

Tytuł zadania:  „SŁONECZNA KUCHNIA – EKOLOGICZNE, EFEKTYWNE i ENERGETYCZNE WCKW W ŁĘKACH  DUKIELSKICH”

Umowa Nr                         01240-6935-UM091793/19

Okres realizacji zadania Rozpoczęcie 2020–07–29

Zakończenie 2021–06–30

Kwota Dotacji: 250 000 PLN

Wkład Własny: 0,00 PLN

Wnioskodawca:  „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”

NIP 6841903011; KRS  0000444676

Adres: Łęki Dukielskie 77; 38-450 Dukla

Cel ogólny : Podniesienie jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty” odpowiada zakresowi poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR tj.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W ramach tego zadania planujemy oddać do użytku parteru budynku w którym będzie się mieścić Sala spotkań  dla KGW i mieszkańców z ciekawymi ludźmi z gminy i regionu wraz z zapleczem kuchenno-gospodarczym i sanitarnym.

Nasze KGW w obecnej chwili posiada pomieszczenie o pow. 9m², w którym nie mogą spotkać się wszyscy członkowie ( 43 osoby). Dorobek 80 lat działalności KGW mieści się w użyczonym pomieszczeniu Szkoły Podstawowej, gdzie w przyszłym roku przewidziany jest remont pod potrzeby stołówki szkolnej, wobec czego muszą opuścić użyczone pomieszczenie.  Działania nasze przyczynią się do zwiększenia potencjału instytucji kultury poprzez tworzenie przyjaznej i nowoczesnej bazy technicznej oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze. Projekt nasz to wspaniała inwestycja w przyszłość oparta na fundamentach tradycji i marzeń naszych dziadków o lepszych Łękach dla swych wnuków.

Sala dla KGW umożliwi organizowanie warsztatów kursów szycia i kroju, malarstwa haftu, rysunku, rzeźby czy pokazy nowych trendów w kosmetyce, fryzjerstwie etc . Mając salę możemy organizować wieczorki poetyckie, spotkania pokoleń pod nazwą „ocalić od zapomnienia”. Cykliczne spotkania połączone ze zbiórką fotografii , dokumentów, starych przedmiotów czy  organizowanie klubów zainteresowań

Działania projektu:

I.A.1 Wykończenie sali spotkań KGW  (dół)
I.A.2 Wykończenie kuchni
IA.3  Wykończenie korytarza
I.A.4 Wykończenie kotłowni i mag. Gospodarczego
I.A.5 Wykończenie Sali spotkań dla młodzieży ( trapez dół)
I.B.1 WYPOSAŻENIE KUCHNI
I.B.2 WYPOSAŻENIE KUCHNI – (część chłodnicza)
I.B.3 Wyposażenie w meble
I.B.4 LADA BAROWA- (stolik przygotowawczy dla kateringu)
I.B.5 PIEC KONWEK PAROWY- wyposaż. Kuchni
I.B.6 WITRYNA CHŁODNICZA – Wyposażenie Sali spotkań dla młodzieży
I.B.7 EKSPRES do kawy- Kuchnia
I.B.8 Panele fotowoltaiczne, telebim

Bardzo ambitny i innowacyjny projekt realizowany przez stowarzyszenie. W ramach projektu  pn. „SŁONECZNA KUCHNIA – EKOLOGICZNE, EFEKTYWNE i ENERGETYCZNE WCKW W ŁĘKACH  DUKIELSKICH” została wydana Opinia o Innowacyjności. Opinię sporządził prof. dr  hab. inż. Ireneusz Soliński z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie; Katedra Inżynierii Środowiska; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii i dotyczy zastosowania energii słonecznej do zasilania  kuchni i banera informacyjnego w WCKW w ŁĘKACH  DUKIELSKICH”. Opinia dotyczy  instalacji fotowoltaicznej dla zasilania energią elektryczną kuchni i ekranu informacyjnego, zlokalizowanych w budynku Kółka Rolniczego. Innowację stanowi też zastosowanie nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych o  wysokiej sprawności.  Ważne znaczenie ma także wpływ nowoczesnych innowacyjnych technologii na obniżenie ujemnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Drugim innowacyjnym elementem projektowanej instalacji PV jest zastosowanie ekranu elektronicznego pełniącego rolę informacyjno-edukacyjną, również zasilanego energią elektryczną z instalacji PV. Na ekranie tym będą wyświetlane ważne informacje o Łękach Dukielskich i Gminie.  Wyświetlana będzie  on-line wizualizacja pracy systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku. Będą pokazywane parametry wytworzonej energii elektrycznej, takie jak: moc chwilowa instalacji, prąd, napięcie ogniw a także wielkość wytworzonej energii elektrycznej w poszczególnych okresach czasu oraz bieżące zużycie energii elektrycznej.  Cały obiekt będzie pełnił rolę edukacyjną, szkoleniową i informacyjną, a to wszystko za sprawą energii słonecznej pozyskiwanej przez wykonaną instalację PV.

Zespół ds. realizacji Projektu:

Dorota Chilik – autor i koordynator projektu

Katarzyna Reczkowska–Buryła – Członek Zarządu ( osoba do kontaktu)

Małgorzata Tomkiewicz – Prezes Kółka Rolniczego (koordynator administracyjny)

Joanna Reczkowska – Wice Prezes Kółka Rolniczego (koordynator księgowy)

Piotr Węgrzyn – Członek Zarządu (koordynator techniczny)

Jolanta van Grieken-Barylanka – Członek Kółka (administrator informacji i promocji)

red/

Najnowsza fotorelacja z placu budowy:

  

Fot. Małgorzata Tomkiewicz

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA ŁĘK DUKIELSKICH

Dzień dobry,

Witam wszystkich Mieszkańców Łęk Dukielskich,

Minęło 20 miesięcy mojej działalności, jako sołtyski Łęk Dukielskich. Na to stanowisko zostałam wybrana 24 marca 2019 roku. Co w tym czasie udało się już wykonać, co jest zaplanowane do realizacji, z czym mamy problem i dlaczego?

Zacznę od liczby zebrań wiejskich: w 2019 roku zorganizowałam trzy zebrania w dniach: 4 kwietnia, 12 września i 21 listopada. W 2020 roku zorganizowałam tylko jedno zebranie w dniu 18 września. Z powodu pandemii, jaka zapanowała na wiosnę 2020 roku, nie mogłam organizować zebrań, gdyż przez większość miesięcy było to, jak i obecnie jest to zabronione.

Muszę tutaj zaznaczyć, że cały czas mam oczywiście dobry kontakt ze zdecydowaną większością Rady Sołeckiej z którą jak jest potrzeba kontaktuję się telefonicznie i opracowujemy wspólnie plan działań. Bardzo dobrze współpracuję również z Radnymi Gminnymi tj. Panią Magdaleną Krukar oraz Panem Piotrem Węgrzynem.

W moim programie wyborczym znalazło się kilkanaście punktów do realizacji.

Pierwszym z nich było wykonanie chodnika na drodze ,,Baryłówka”. Punkt ten jeszcze nie został zrealizowany, ale udało się wykonać plan chodnika i kosztorys. Według kosztorysu prace wyceniono na około 900.000 zł. Dla Gminy Dukla jest to bardzo duży wydatek, dlatego po licznych rozmowach postanowiliśmy, że zadanie będzie zgłoszone do funduszu dróg samorządowych, gdzie gmina otrzyma znaczną kwotę wsparcia od Państwa. Więc realizacja budowy chodnika zostanie przełożona na 2022 rok.

Drugim punktem mojego programu było prowadzeni dialogu z Powiatem odnośnie chodnika przy drodze powiatowej w Łękach Dukielskich. W sierpniu tego roku spotkałam się z Panią Dyrektor Moniką Subik celem omówienia sprawy chodnika przy drodze Nr. 1992R. Otrzymałam informację o skierowaniu przez Powiat dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na wykonanie planu i kosztorysu na w/w chodnik.

Dnia 02. 09. 2020 roku wysłałam pismo do Pana Starosty Jana Pelczara celem przedstawienia moich propozycji poprawy jakości poruszania się przez pieszych przy tej drodze. W piśmie zawarłam między innymi sprawy przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w okolicach szkoły, zatoczki autobusowej, poszerzenia i utwardzenie pobocza przy terenie Kółka Rolniczego w celu stworzenia miejsc postojowych. Prosiłam również o wykonanie chodnika łączącego obecny chodnik po stronie Remizy z przystankiem. Otrzymałam odpowiedź, że wszystkie moje uwagi zostaną wzięte po uwagę przy wykonywaniu planów nowego chodnika. Myślę, że chodnik przy drodze powiatowej uda się zrealizować do końca kadencji, ale zaznaczam, że jest to zadanie Powiatu.

Trzecim punktem było dbanie o dalszą budowę naszego „Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej” w Łękach Dukielskich. Na tym polu dzięki wzorowej współpracy całego Zarządu KR z Gminą Dukla oraz nieocenionej pomocy Pani Doroty Chilik odnieśliśmy wielki sukces. W tym roku pozyskaliśmy znaczące kwoty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – 350.000 zł plus Wkład Gminy Dukla 104.000 zł, LGD Kraina Nafty Miejsce Piastowe – 250.000 zł, Narodowy Instytut Wolności NIW Warszawa 700.000 zł. Niektóre projekty mają trzy letni okres realizacji. Niemniej jednak planujemy w maju przyszłego roku oddać do użytku pierwszą część obiektu, który ma służyć naszym Mieszkańcom.

Czwartym punktem było uporządkowanie spraw oświetlenia ulicznego. W tym zadaniu co prawda nie widać jeszcze efektów, ale mamy już wszystko zaplanowane. Jeszcze w tym roku zostanie wykonana część oświetlenia na „Cyganówce” i Pałacówce. W przyszłym roku mamy przeznaczoną część funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia na terenie całych Łęk Dukielskich. Burmistrz publicznie obiecał resztę kwoty dopłacić ze środków gminnych. Obliczyłam, że powinno wystarczyć ok. 34 lamp, aby cała miejscowość była dobrze oświetlona.

Kolejnym punktem było zagospodarowanie terenu na tzw. Wygonie. Tutaj muszę stwierdzić, że mimo licznie podejmowanych prób działania (złożone dwa projekty) nie udało się nam osiągnąć zaplanowanych rezultatów. My jednak nie poddajemy się tak łatwo i działamy w celu pozyskania środków na zagospodarowanie tego terenu. Udało się jednak oczyścić i wyrównać ten teren, który obecnie jest koszony i utrzymywany w czystości.

Udało się także wykonać tablicę na Cmentarzu Cholerycznym – upamiętniającą zmarłych w czasie epidemii w ubiegłym stuleciu.

Kolejnym punktem było uczestniczenie w dialogu pomiędzy mieszkańcami i Parafią celem zakupu działki pod miejsca postojowe przy Cmentarzu Parafialnym zarządzanym przez Parafię rzymskokatolicką. Na tym polu też odnotowaliśmy sukces bowiem nie dość, że udało się zakupić działkę od Pani Joli Barylanki i jej siostrzeńca Pana Dawida Owsiaka, to wykonana została droga przez w/w pole łączące dwie drogi i dzięki temu w przyszłości ruch będzie jednostronny. Umożliwi do bardziej sprawną komunikację oraz zabezpieczy miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz. Trochę się przy tym napracowałam, bowiem działka została zakupiona w sierpniu tego roku a drogę wykonaliśmy już w październiku. Dzięki dobrej współpracy z księdzem Markiem Dankiem, który wsparł swoim podpisem moje starania o darowiznę kruszywa z Zakładów Kruszywa z Lipowicy – otrzymaliśmy upust 40 procent na 120 ton kruszywa. Oczywiście dużym wsparciem była Gmina, która zapłaciła za 60 procent kruszywa oraz cały transport. Ostatecznie Gmina wsparła nas kwotą ok. 7.600 zł. Nieocenioną pomoc przy realizacji tego zadania przyniósł nam nasz parafianin, członek Rady Sołeckiej Pan Paweł Karaś, który własnym sprzętem, tj. koparka plus ciągnik z przyczepą, wykonał wszystkie prace ziemne. Wykorytował, przewiózł ziemię na pryzmę, ubił wysypany materiał. Wszystko to zrobił za darmo dla naszych Mieszkańców za co serdecznie mu dziękujemy i życzymy dużo zdrowia do dalszej pracy.

W kolejnych punktach mojego programu było dbanie o drogi gminne, pomoc mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych, koszenie traw przy drogach i pustostanach, pomoc sportowcom przy stadionie, sprawy scalania gruntów.

W odpowiedzi na powyższe zadania chciałam poinformować Mieszkańców, iż już w pierwszych miesiącach mojej działalności udało się pozyskać koparkę na drogę powiatową i przekopaliśmy prawie wszystkie rowy (według potrzeby) wzdłuż drogi powiatowej od początku Łęk od strony Wietrzna do  Kobylan.

Na około 32 drogi udało się wywieźć ok. 530 ton kruszywa plus na drogę przy parkingu 120 ton. Niektóre drogi robiłam prawie od zera (droga do przyszłego kortu i droga gminna do Pani Danuty Brońskiej), co wymagało dużego nakładu pracy i materiału. Zamontowaliśmy kilka przepustów drogowych poprawiających komunikację. W okresie powodziowym pomagaliśmy i reagowaliśmy na potrzeby Mieszkańców poprzez skierowanie koparki celem udrożnienia rowów itp. Zostały wykopane liczne rowy przy drogach gminnych. Oczywiście nie dałam rady w ramach posiadanych środków wykonać wszystkich rowów, dlatego w przyszłym roku z funduszu sołeckiego przeznaczono jeszcze 12.000 zł na ten cel. Myślę, że w przyszłym roku uda się wykonać większość najpilniejszych prac oczyszczania przydrożnych rowów. Wykonane zostały prace obsypania i utwardzenia pobocza na drodze „Baryłówka”, na które zużyłam cztery samochody kruszywa. Niestety, w przyszły roku musimy znowu to zrobić, gdyż ruch na tej ulicy jest bardzo duży i znowu powstają ubytki. Na drogach gminnych co roku uzupełniamy powstałe ubytki kruszywem i masą.

Ingeruję i prowadzę rozmowy z właścicielami działek przy pustostanach celem ich uporządkowania. Trochę udało się załatwić, ale nie wszyscy reagują adekwatnie.

Dbam o koszenie przydrożnych rowów, co jest wykonywane dwa razy w roku przez MPGK w Dukli. W okresie zimy systematycznie są odśnieżane i posypywane główne drogi gminne.

Zgłaszam awarie oświetlenia do naprawy i inne potrzeby mieszkańców.

Celem utrzymania czystości przy drogach wystarałam się o dodatkowe kosze na śmieci, co znacznie poprawiło estetyczny wygląd przy drogach.

Także w przyszłym roku z funduszu sołeckiego zostanie wykonana nakładka asfaltowa na drogę gminną „Na Stadion” – myślę, że zadowoli to znaczącą grupę naszych mieszkańców, czyli wiernych kibiców klubu „Zorzy”.

Staram się również nieść pomoc najuboższym mieszkańcom Łęk. Wraz z koleżankami pozyskujemy towar z Biedronek i rozwozimy potrzebującym. Nadmieniam, że jest to wolontariat a towary są przeważnie z jednodniowym terminem spożycia. W okresie ogłoszenia pierwszego „zamknięcia”, z powodu pandemii wraz Radnymi Gminnymi i Radą Solecką zorganizowaliśmy dowóz ciepłych posiłków dla starszych i chorych mieszkańców Łęk. Wraz z Paniami ochotniczkami szyliśmy maseczki a Łęcka Straż pomogła roznieść maseczki po domach.

W moim programie bardzo ważnym punktem było wykonanie kanalizacji na terenie Łęk Dukielskich. W 2019 roku wykonana została część odcinka kanalizacji od strony Kobylan po Kościół Rzymskokatolicki. Wiem, że mieszkańcom szczególnie na tym zależy, aby w końcu kanalizację mieli wszyscy. Jednak nie jest to takie proste. Na ostatnim zebraniu wiejskim na ten temat wypowiadali się P. Burmistrz Łukasz Piróg i P. Radny Powiatowy Andrzej Krężeałek. Wspólnie stwierdzono, że przy założeniu, iż kanalizacja ma kosztować ok. 30 mln. zł nie można jej będzie zrealizować bez pozyskania środków finansowych z projektów rządowych. Musimy więc czekać aż Rząd uruchomi jakieś projekty na takie cele. Wszak na kanalizację czekamy już 18 lat. Mam nadzieję i ze swojej strony zrobię wszystko, aby w końcu udało się tak trudne zadanie zrealizować.

Jeżeli chodzi o zcalanie gruntów to podjęłam liczna działania, takie jak zorganizowanie zebrań, na które zapraszałam władze województwa i powiatu oraz gminy Dukla celem udzielenia fachowej informacji i wytłumaczenia mieszkańcom zasad ewentualnego przeprowadzenia scalania. Mimo nagłaśniania sprawy przyszło niewielu mieszkańców, a szkoda, bo to co opowiadają jeden drugiemu w domowych kuluarach nijak się ma do prawdy. Myślę, że nie wszyscy w tej sprawie zabrali ostateczne zdanie więc poprosiłam Powiat i władze Gminy Dukla celem udostępnienia dokumentów własności działek poszczególnych właścicieli terenów w Łękach. No i tu zaczęły się schody, bo ani powiat, ani gmina nie mogą udostępnić takich danych ze względu na przepisy RODO. Razem z Burmistrzem pracujemy nad planem działania jak uzyskać takie dokumenty nie naruszając prawa. Wtedy można dotrzeć do wszystkich właścicieli działek, a oni mogą lub nie wyrazić zgodę na uczestnictwo w programie zcalania gruntów.

Jest jeszcze wiele drobnych spraw, które udało się załatwić, takie jak barierka na moście czy barierka na przejściu na stadion. Tutaj muszę podziękować Panu Piotrowi Chomentowskiemu, który pospawał w/w barierkę, itp.

Służę mieszkańcom swoją osobą jako poborca podatków oraz ostatnio można też zapłacić za wywóz odpadów.

Drodzy Mieszkańcy, sami widzicie, że jest bardzo dużo spraw sołeckich, które tylko z pozoru wydają się łatwe do zrealizowania. Wymagają dużego zaangażowania, chodzenia, pisania i dosłownie czasem trzeba być upartym i nieustępliwym, aby coś załatwić. Mimo to lubię to co robię i cieszy mnie każda załatwiona sprawa.

Bardzo serdecznie dziękuję swojej Radzie Sołeckiej oraz naszym Radnym Gminnym za wsparcie przy pracy i realizacji zadań.

Pozdrawiam wszystkich Mieszkańców Łęk Dukielskich oraz w tym szczególnym czasie życzę po prostu dużo zdrowia.

Z poważaniem,

Małgorzata Tomkiewicz

Wasza sołtyska

 

„Łęcki kosz” przygotowany przez KGW promuje projekt Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

„Łęcki kosz” smakołyków przygotowany dla dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej (30.10.2020) promuje projekt Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”. Projekt jest  finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Konkurs PROO-1a Edycja 2020. A słodkości i pyszności przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich. Serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej

Pałac w centrum wsi – Radio Rzeszów

„Pałac”. Tak nazywane jest już budowane w Łękach Dukielskich Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej. I pewnie już taka nazwa pozostanie. Ten piękny budynek w centrum wsi będzie niebawem duszą miejscowości,.

Red. Renata Machnik z Radia Rzeszów przyjechała na budowę „Pałacu”, aby opowiedzieć Państwu, o tym, dlaczego znalazła się grupa społeczników, którzy zaangażowali się w każdy centymetr budowy tego budynku,  Zapraszamy do wysłuchania materiału red. Renaty Machnik.

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich będzie profesjonalną instytucją

Realizacja projektu Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Konkurs PROO-1a Edycja 2020.

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich będzie profesjonalną instytucją Czytaj dalej

Odszedł Leszek Białogłowicz

Z przykrością informujemy, że 28 lipca 2020 roku zmarł Leszek Białogłowicz. Był od wielu lat członkiem Kółka Rolniczego, zawsze pomocny, społecznie zaangażowany, wspaniały Kolega. Miał zaledwie 56 lat. Leszku, będziemy o Tobie pamiętać.

Ceremonia żałobna rozpocznie się w kościele parafialnym o godz. 15:00 w sobotę 1 sierpnia (Różaniec). O godzinie 15:30 Msza św. po której odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich