Wolny od uzależnień czyli Alternatywa na nudę

Jaka jest alternatywa na nudę? Dowiadują się o tym uczniowie z kilku szkół na Podkarpaciu, w tym ze szkoły w Łękach Dukielskich, w ramach projektu „Wolny od uzależnień”. To część Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2010 za który odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Projekt realizuje Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich.

Projekt „Wolny od uzależnień” zakłada przedstawienie młodym ludziom alternatywy na nudę i pokazanie za pomocą metod dydaktyczno-wychowawczych negatywnych skutków używania środków psychoaktywnych.

Zaproponowałam wędrujące po podkarpackich miejscowościach warsztaty filozoficzne. Inspirację stanowiły książeczki z cyklu „Bajki filozoficzne” Michaela Piquement (wyd. Muchomor) – tłumaczy Joanna Sarnecka, antropolożka kultury, opowiadaczka w grupie Opowieści z Walizki. – Chcemy zachęcić młodzież do stawiania sobie pytań między innymi o wolność. W toku dyskusji i zabaw młodzi ludzie sami odkrywają uwarunkowania wolności, jej relację z odpowiedzialnością i tym samym swój stosunek do tej istotnej wartości. Istotne są także narzędzia do krytycznego myślenia, niezbędne oprzyrządowanie w świecie, w którym bombardowani jesteśmy wieloma nie zawsze prawdziwymi i rzadko wartościowymi informacjami. Tu z pomocą przyszła nam opowieść o trzech sitach Sokratesa: sicie prawdy, dobra i pożyteczności. Metody pracy są aktywne. Oprócz burzy mózgów i mapowania pomysłów, zaprosiłam uczestników do pracy z tekstami bajek, a następnie do zrobienia scenek dramowych na ich podstawie. Niektórzy obawiali się takiej formy, ale potem było dużo zabawy i zarazem okazji do głębszego przemyślenia problematyki wolności. Bardzo jestem wdzięczna dzieciakom za otwartość i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami – mówi Joanna Sarnecka.

–   Oprócz warsztatów zaplanowano też konkursy na plakat i klip muzyczny, wspólny happening połączony z wystawą i wyjazd krajoznawczy do Markowej i Łańcuta, który będzie nagrodą dla beneficjentów za zaangażowanie w projekcie – dodaje Małgorzata Tomkiewicz, prezes Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich,

Projekt realizowany jest od 7 czerwca do 15 grudnia 2018 roku.  W sumie w projekcie uczestniczy 110 dzieci – uczniów klas 6 i 7 gimnazjum z terenu trzech powiatów województwa podkarpackiego: sanockiego (gmina Szczawne), krośnieńskiego (gmina Dukla) i jasielskiego (gmina Nowy Żmigród). Jego realizacja kosztuje 13 222,00 zł, z czego Kółko otrzymało dotację w wysokości 11600,00 zł.

Projekt Kółka Rolniczego „Wolny od uzależnień” wygrał otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.

Jak poinformował Jerzy Jęczmienionka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie „program ten zakłada dochodzenie do osiągnięcia celu, którym jest ograniczenie używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie województwa podkarpackiego”.

Program określa też pięć celów szczegółowych, którym przypisano odpowiednie zadania mające doprowadzić do realizacji przyjętych założeń. Osiągnięcie tych celów odbywa się corocznie przez udzielanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.

Zdaniem Łukasza Kosiby, kierownika Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dzięki realizacji projektu zaoferowanego przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich ma być osiągnięty pierwszy cel szczegółowy zatytułowany „Wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze problematyki związanej z używaniem środo odurzajacych, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych”.

JvGB

Autorem poniższych fotografii jest Joanna Sarnecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.